Truewayist İle

TOLC PSİKOLOJİ

Dersler online olarak, alanında uzun yıllara dayalı tecrübeye sahip eğitmenler tarafından yürütülmektedir.

Özellikle İtalyan üniversitelerine giriş sınavlarında yaşanan kaynak sorununu gidermek için her sene güncellenen bir havuz oluşturulmuştur.

Online olarak gerçekleşen Truewayist TOLC-PSI eğitimlerinde, eğitmenlerimiz dersin bitiminde kaynakları ve dersin kaydını öğrencilerimizle paylaşarak onların ihtiyaçları olan her zamanda derslerini tekrar etmelerini sağlarlar.

TOLC-PSI eğitimlerine katılan öğrencilerimiz ayrıca akademik İngilizce atölyesi ve temel İtalyanca konuşma kulübüne ücretsiz katılım hakkı kazanırlar. 

Card-23png
Card-55
2

Truewayist TOLC-PSI Eğitimleri

TOLC-PSI eğitimleri konu anlatım ve soru çözüm olmak üzere iki ayrı program olarak düzenlenmektedir.
Konu anlatım eğitimleri Matematik, Mantık ve Okuduğunu Anlama, Biyoloji derslerini kapsar. Toplam 80 saattir.
Bu eğitimlerin ardından veya tek başına katılabileceğiniz soru çözüm atölyesinde ise TOL-PSI sınavında çıkabilecek sorular, geçmiş yıllarda çıkan sorular ve sınavda dikkat edilmesi gereken konular ele alınmaktadır.
TOLC-PSI,  5 bölüm ve 50 sorudan oluşur. Bölümler şunlardır: Okuduğunu anlama, Temel matematik, Sözel akıl yürütme, Sayısal akıl yürütme ve Biyoloji .
BÖLÜMLER SORU SAYISI ZAMAN
OKUDUĞUNU ANLAMA (2 Metin) 10 SORU 20 DAKİKA
TEMEL MATEMATİK 10 SORU 20 DAKİKA
SÖZEL AKIL YÜRÜTME 10 SORU 25 DAKİKA
SAYISAL MUHAKEME 10 SORU 20 DAKİKA
BİYOLOJİ 10 SORU 15 DAKİKA
TOPLAM 50 SORU  100 DAKİKA
İNGİLİZCE 30 SORU 15 DAKİKA
İNGİLİZCE BÖLÜMLÜ TOPLAM 80 SORU  115 DAKİKA

OKUDUĞUNU ANLAMA

Okuduğunu Anlama bölümündeki sorular, anlama ve farklı kullanım türlerinin ilişkisi açısından dil yeterliliğini test etmeye yöneliktir. Alıntılar bir deneme, gazeteden bir makale veya bilimsel metin olabilir. Sorular, temel gramer yeterliliklerini (morfolojik ve sözdizimsel), yeterince geniş bir kelime dağarcığına sahip olmayı, çıkarımsal becerileri, hiyerarşik ilişkileri anlama ve bileşen parçaları arasında biçimsel ve anlamsal ilişkiler kurma becerisini test edecektir. Örtülü ve varsayılanın şifresini çözme duyarlılığının yanı sıra  kurgusal olmayan ve gazetecilik metinleri, beşeri bilimler ve sosyal bilimler (ör. tarih ve felsefi düşünce) ve güncel olaylarla ilgili çalışmalardan kaynaklanan olgular, olaylar ve sorunlarla ilgili olabilir.

MATEMATİK

Bu bölümdeki sorular, genellikle lisede öğretilen Temel Matematik programlarından aşağıdaki konuları kapsayacaktır.

Küme Teorisi Kümeler ve ana küme işlemleri (birleşim, kesişim, fark, tümleyen ve Kartezyen çarpım).

Sayısal Kümeler Sayısal kümeler ve özellikleri, basit işlemler, sıralama ve karşılaştırma. Mutlak değer. Asal sayılar, asal çarpanlara ayrıştırma. En büyük ortak bölen ve en küçük ortak kat. Güçler ve kökler.

Cebirsel İfadeler Temel Cebir. Cebirsel ifadeler. Tek terimli ve polinomlarla işlemler, dikkate değer çarpımlar, bir polinomun çarpanlara ayrılması.

Denklemler ve Eşitsizlikler: Birinci dereceden denklemler ve eşitsizlikler. İkinci dereceden denklemler ve eşitsizlikler ve lineer denklem sistemleri üzerine kavramlar.

Fonksiyonlar: Fonksiyonun tanımı. Temel fonksiyonların nitel grafikleri. Fonksiyonların temel özellikleri: monoton, sınırlı, periyodik. Tersine çevrilebilir fonksiyonlar ve ters fonksiyon. Aşağıdaki konularda fikir: Bir elemanın etki alanı, görüntüsü ve karşı-imgesi; fonksiyon kompozisyonu; üstel ve logaritma.

Düzlemler En yaygın düzlemler ve temel özellikleri. Pisagor teoremi. Benzer üçgenlerin özellikleri. Üçgenlerin eşliği için kriterler. Ana düzlem figürlerinin çevresi ve alanı (üçgenler, dörtgenler, düzgün çokgenler ve daire). Bir düzlemdeki doğrular arasındaki geliş, paralellik ve diklik.

Analitik Geometri Düzlemde kartezyen koordinatlar. Bir segmentin iki noktası ile orta noktası arasındaki mesafe. Doğruların denklemi. Açısal katsayı. Bir nokta ve açısal katsayı verilen bir doğrunun denklemi. İki nokta verilen bir doğrunun denklemi. Paralellik ve diklik koşulları. Düz, paralel ve çakışık çizgiler.

SÖZEL AKIL YÜRÜTME

Sözel akıl yürütme (veya “mantık”) soruları, katılımcıların verileri ve kavramları anlık olmayan yollarla bağlamasını ve bir miktar karmaşıklıkta mantıksal akıl yürütmeler vermesini gerektiren sorunları çözme becerisini vurgulamayı amaçlar. Örneğin, katılımcıdan belirli bir ifadenin veya onun olumsuzlanmasının, -eğer , -o zaman, -hepsi, -hiçbiri, -bazı, -en azından terimlerinin kullanıldığı diğer ifadelerin mantıksal bir sonucu olup olmadığını belirlemesi istenebilir . -biri kullanılır. Önerilen problemler ayrıca bir kural veya ilke belirlemeyi ve bunu problem çözümüne uygulamayı gerektirebilir. İncelenmek istenen sorular: belirli koşullardan yola çıkarak doğru sonucu elde etme ve yanlış olanları reddetme yeteneği; bir kural veya ilke belirleme ve bunu bir soruna uygulama kapasitesi . Sorular, gerekli ve yeterli koşul kavramıyla ilgili olabilir. Belirli bir durumda ve belirli verilere göre, bir ifadenin doğru mu yoksa yanlış mı olduğunu belirlemek istenebilir.

SAYISAL MUHAKEME

Bu bölümlerdeki sorular, lisede kazanılan Matematik bilgisini kontrol etmekten ziyade, adayın sayısal, sembolik ve biçimsel bilgileri anlama ve işleme konusundaki tutumunu test etmeyi amaçlamaktadır. Sorular, doğru cevaba ulaşmak için hesaplama yapma, sayısal ifadelerde çözüm çıkarma, sayıların belirli bir dizilişini açıklayan bir kural belirleme, sayılar arasındaki ilişkileri anlama, sayılarla akıl yürütme, sayısal ilişkileri düzenleme yeterliliklerini ölçmeyi amaçlamaktadır. Genel olarak, bu sorular adayın sayısal kavramları yönetme ve sayılarla akıl yürütme yeteneğini değerlendirir.

BİYOLOJİ

Bu bölümdeki sorular, tipik olarak lisede öğretilen Biyoloji programlarından aşağıdaki konuları kapsayacaktır.

Canlı organizmaların kimyasal bileşimi Biyo elementler. Suyun özellikleri. Biyolojik ilgi molekülleri: glukitler, lipitler, amino asitler ve nükleotidler. Biyolojik öneme sahip makromoleküllerin yapısı ve işlevleri: polisakkaritler, nükleik asitler ve proteinler.

Hücre Biyolojisi Hücresel organizasyon . Prokaryotik hücrelerin morfo-fonksiyonel özellikleri . Ana hücresel bileşenler: hücre zarları, sitoplazma, mitokondri, ribozomlar, endoplazmik retikulum, Golgi aygıtı, lizozomlar, çekirdek.

Hücre döngüsü, üreme, kalıtım Hücre üremesi: mitoz ve mayoz. Kromozom tamamlayıcısı. Üreme ve kalıtım. Mendel genetiği. Klasik genetik: kromozomal kalıtım teorisi; cinsel kromozomlar Moleküler genetik: DNA ve genler; genetik kod ve çevirisi; Ökaryotların kromozomu. İnsan genetiği: mono ve poligenik özelliklerin aktarımı; kalıtsal hastalıklar. mutasyon.

İnsan anatomisi ve fizyolojisinin temelleri İnsan organizması: destek veya hareket işlevi, beslenme, nefes alma, dolaşım, boşaltım; bağışıklık, endokrin ve sinir fonksiyonları. Merkezi sinir sistemi: yapısal ve fonksiyonel temel.

    Bize
    Ulaşın

    Almanca

    Shopping Basket