Truewayist İle

TOLC - F

Truewayist TOLC-F hazırlık eğitimleri tecrübeli eğitmenler tarafından, geniş kaynak desteği ile online olarak gerçekleştirilir.

 • Eğitim Destek Hizmetleri:

  Ücretsiz Akademik İngilizce Kulübü: İngilizce dil becerilerinizi, üniversitede karşılaşacağınız akademik terimlerle daha da ileri taşıyın.

  Ücretsiz İtalyanca Konuşma Kulübü: İtalya’daki yaşama uyum sağlamak için gerekli temel İtalyanca dil becerilerinin pekiştirildiği keyifli bir etkinlik.

  Uygun Koşullarda Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı: İtalya konusunda uzman, alternatif programlara ve üniversitelere yönelik yüksek kalitede Yurtdışı Eğitim danışmanlığına uygun koşullarda erişim imkanı.

  Webinarlar: Yıl boyunca İtalya, yurtdışında eğitim olanakları, İtalyan sınavları hakkında en ince detayına kadar incelemelerin yapıldığı, uzman isimler moderatörlüğünde düzenlenen webinarlarımız hakkında bilgi istemeyi unutmayınız.

Card-55
2

Tuewayist TOLC-F Eğitimleri

Başarı odaklı TOLC-F eğitimleri 126 saatlik sınıf eğitimleri veya öğrencilerimizin ihtiyaçlarına göre düzenlenen özel dersler şeklinde programlanır. TOLC-F eğitimleri Biyoloji, Kimya, Fizik ve Mantık derslerini kapsamaktadır. İsteyen adaylara İngilizce eksiklerini tamamlamak ve Kayıt esnasında ihtiyaç duyacakları IELTS sınav sonucuna ulaşmak için programlar da hazırlanmaktadır.

5 Ücretsiz Deneme Sınavı: Eğitim programı boyunca, etkinliği kanıtlanmış aslına uygun sınavlarla öğrencimizin gelişimini takip ederiz.

TOLC-F kısaca, İtalyan üniversitelerinde Eczacılık, Medisinal (Farmasötik) Kimya Teknolojileri eğitimi almak isteyen adayların katıldığı sınavdır.

 

  Bize
  Ulaşın

  Sınav 5 bölüm ve 50 sorudan oluşur. CISIA tarafından belirlenen bölümler, soru sayıları ve her bölüme ayrılan zaman şöyledir:

   

  BÖLÜMLER

  SORU SAYISI

  MEVCUT ZAMAN

  BİYOLOJİ

  15 SORU

  20 DAKİKA

  KİMYA

  15 SORU

  20 DAKİKA

  MATEMATİK

  7 SORU

  12 DAKİKA

  FİZİK

  7 SORU

  12 DAKİKA

  MANTIK

  6 SORU

  8 DAKİKA

  TOPLAM

  50 SORU

  72 DAKİKA

  İNGİLİZCE

  30 SORU

  15 DAKİKA

  İNGİLİZCE İLE TOPLAM

  80 SORU

  87 DAKİKA

  Sınavın İngilizce dışındaki bölümlerinde, aday her doğru cevabı için 1 puan kazanır ve yanlış cevapları için 0,25 puanı silinir. Boş bırakılan sorular için herhangi bir ceza puanı yoktur.

  İngilizce sınavında ise doğrular için 1 puan kazanılırken yanlış ve boşlar için ceza puanı uygulanmaz.

  Ders İçerikleri BİYOLOJİ

  Canlı organizmaların kimyasal bileşimi
  Biyoelementler. Suyun özellikleri. Biyolojik öneme sahip moleküller/makromoleküller. Karbonhidrat monomerlerinin, lipit moleküllerinin, amino asitlerin ve nükleotitlerin yapısı. Makromoleküllerin yapısı ve fonksiyonları: polisakkaritler, nükleik asitler ve proteinler. Enzimlerin özellikleri.
  Biyoçeşitliliğin Unsurları
  Çeşitlilik ve canlıların organizasyon düzeyleri. Yaşayanların alanları ve krallıkları. Bakteriler, Protistler, Mantarlar, Bitkiler, Hayvanlar. Virüs.
  Hücrenin Biyolojisi
  Hücresel organizasyon. Prokaryotik ve ökaryotik hücrelerin morfo-fonksiyonel özellikleri. Ana hücresel bileşenler: hücre zarları, hücre duvarları, sitoplazma, mitokondri, plastidler, ribozomlar, endoplazmik retikulum, Golgi aygıtı, lizozomlar, çekirdek, nükleolus.
  Hücre döngüsü, üreme, kalıtım
  Hücresel üreme: mitoz ve mayoz. Kromozom tamamlayıcısı. Üreme ve Kalıtım. Yaşam döngüsü. Eşeyli ve eşeysiz üreme. Mendel genetiği. Klasik genetik: kromozomal kalıtım teorisi; cinsiyet kromozomları. Moleküler genetik: DNA ve genler; genetik kod ve çevirisi; protein sentezi. Prokaryotların DNA’sı. Ökaryotik kromozom. İnsan genetiği: özelliklerin tek ve çok faktörlü aktarımı; kalıtsal hastalıklar. Mutasyonlar.
  Biyoenerjetiğin Unsurları
  Enerji akışı ve fotosentez, glikoliz, aerobik solunum ve fermantasyonun biyolojik anlamı; ototrofik ve heterotrofik metabolizma.
  Ekolojinin unsurları
  Ekosistemin bileşenleri. Trofik zincirler. Üreticiler; tüketiciler; ayrıştırıcılar. Türler arası etkileşimler: rekabet, karşılıklılık ve parazitlik.
  İnsan anatomisinin temelleri
  İnsan organizmasının anatomisi: kas-iskelet sistemi. Sistemler: Sindirim, solunum, dolaşım, boşaltım, bağışıklık, endokrin, sinir, üreme.
  Fizyolojinin Temelleri
  İnsan organizmasının fizyolojisi: destek ve hareket fonksiyonları, beslenme, solunum, dolaşım, boşaltım; bağışıklık, endokrin ve sinir fonksiyonları, üreme fonksiyonu.

  KİMYA

  Maddenin yapısı. Atomun yapısı. Elementlerin periyodik sistemi
  Atomun yapısı: temel parçacıklar; atom numarası ve kütle numarası, izotoplar, çeşitli elementlerin atomlarının elektronik yapısı.
  Periyodik element sistemi: gruplar ve periyotlar; geçiş elemanları; elementlerin periyodik özellikleri: atom yarıçapı, iyonlaşma potansiyeli, elektronik ilgi; metaller ve metal olmayanlar; Elektronik yapı, periyodik sistemdeki konum ve özellikler arasındaki ilişkiler. Kimyasal bağ: iyonik bağ, kovalent bağ; bağ polaritesi; elektronegatiflik.
  Genel ve inorganik kimyanın temelleri. İnorganik bileşikler
  İnorganik kimyanın temelleri: inorganik bileşiklerin isimlendirilmesi ve temel özellikleri: oksitler, hidroksitler, asitler, tuzlar; Periyodik sistemdeki konumu.
  Kimyasal reaksiyonlar. Oksit indirgemeleri
  Kimyasal reaksiyonlar ve stokiyometri: atomik ve moleküler ağırlık, Avogadro sayısı, mol kavramı, gramdan mol’e dönüşüm ve tam tersi, temel stokiyometrik hesaplamalar, basit reaksiyonların dengelenmesi, çeşitli kimyasal reaksiyon türleri. Yükseltgenme ve indirgeme: yükseltgenme sayısı, yükseltgen ve indirgeyici kavramı.
  Çözümler. Asitler ve Bazlar
  Suyun çözücü özellikleri; çözünürlük; Çözeltilerin konsantrasyonunu ifade etmenin ana yolları. Asitler ve Bazlar: Asit ve Baz Kavramları; sulu çözeltilerin asitliği, nötrlüğü, bazlığı; pH.
  Organik kimya
  Organik kimyanın temelleri: canlıların kimyası; karbon atomları arasındaki bağlar; kaba, yapısal ve rasyonel formüller; izomerizm kavramı; alifatik, alisiklik ve aromatik hidrokarbonlar; fonksiyonel gruplar: alkoller, eterler, aminler, aldehitler, ketonlar, karboksilik asitler, esterler, amidler.

  MATEMATİK

  Sayısal kümeler
  Sayısal kümeler ve özellikleri, temel işlemler, sıralama ve karşılaştırma. Mutlak değer. Asal sayılar, asal çarpanlara ayırma. En büyük ortak bölen ve en küçük ortak kat. Tamsayılar arasında kalanlı bölme. Oranlar, orantılar ve yüzdeler, kuvvetler ve kökler.
  Cebirsel ifadeler
  Temel cebir. Cebirsel ifadeler. Tek terimli ve polinomlarla işlemler, önemli çarpımlar, bir polinomun faktörlere ayrıştırılması. Polinomlar arasındaki bölme ve Ruffini teoremi.
  Denklemler ve eşitsizlikler
  Birinci ve ikinci dereceden veya bunlara atfedilebilen denklemler ve eşitsizlikler. Mutlak değerli, üstel ve logaritmik denklemler ve eşitsizlikler. Doğrusal veya ikinci dereceden denklem sistemleri.
  Trigonometri
  Derece ve radyan cinsinden ölçümler. Temel gonyometrik fonksiyonlar: sinüs, kosinüs, tanjant, bir açının kotanjantı. Temel trigonometrik ilişkiler.
  Fonksiyonlar
  Fonksiyon tanımı. Bir öğenin etki alanı, görüntüsü ve karşı görüntüsü. Fonksiyonların temel özellikleri: monotonluk, sınırlılık, periyodiklik. Fonksiyonların bileşimi. Tersinir fonksiyonlar ve ters fonksiyon. Temel fonksiyonların nitel grafikleri: kuvvet fonksiyonları, birinci ve ikinci derece polinomlar, kök, mutlak değer, üstel ve logaritma, 1/x fonksiyonu, trigonometrik fonksiyonlar.
  Düzlem geometrisi
  Ana düzlem şekilleri ve bunların temel özellikleri. Pisagor teoremi. Benzer üçgenlerin özellikleri. Üçgen uyum kriterleri. Ana düz şekillerin çevresi ve alanı (üçgenler, dörtgenler, normal çokgenler ve daireler). Düzlemdeki doğrular arasındaki geliş, paralellik ve diklik.
  Katı geometri
  Doğrular ve düzlemler. Ana katı figürlerin özellikleri (paralel borular, prizmalar, piramitler, silindirler, koniler ve küreler).
  Analitik geometri
  Düzlemde kartezyen koordinatlar. İki nokta ile bir doğru parçasının orta noktası arasındaki mesafe. Doğru denklemleri. Eğim katsayısı. Noktası ve eğimi bilinen bir doğrunun denklemi. İki noktası bilinen bir doğrunun denklemi. Paralellik ve diklik koşulları. Olay, paralel ve çakışık doğrular. Kesişen iki doğrunun kesişme noktasını bulma. Ordinat eksenine paralel simetri eksenine sahip parabol: denklem, özellikler, köşe koordinatları. Çevre: denklem, özellikler, merkezin koordinatları ve yarıçapın uzunluğu.
  Kombinatorik, olasılık ve istatistik
  Bir sayının faktöriyeli ve binom katsayısı. Düzenlemeler, kombinasyonlar ve permütasyonlar. Olumlu durumlar ile olası durumlar arasındaki oran olarak olayların olasılığı. Birbirini dışlayan, şartlandırılmış, bağımsız olayların olasılığı. Belirli bir olayın tamamlayıcı olayının olasılığı. Aritmetik ortalama.

  FİZİK

  Ölçümler
  Olguları bilimsel bir yaklaşımla resmileştirme ve ölçme yeteneği. Günlük gerçekliğin fiziksel olaylarını gözlemleme ve bunları öğrenilen bilgilerle ilişkilendirme yeteneği. Doğrudan ve dolaylı ölçümler. Temel ve türetilmiş büyüklükler. Büyüklüklerin fiziksel boyutları. Boyutsuz büyüklükler, açılar, vektörel büyüklükler. Ölçü birimleri, ölçü birimi sistemleri (CGS, Uluslararası). Temel ve türetilmiş birimler arasındaki isimler ve ilişkiler. Büyüklük sırası, katlar ve alt katlar (isimler ve değerler). Ölçü birimleri arasında dönüşüm. Deneysel belirsizlikler, ölçümler arası uyumluluk. Önemli rakamlar. Yaklaştırma ve kesme. Bilimsel gösterim. Aritmetik ortalama. Göreceli ve mutlak hatalar. Deneysel hassasiyet. Ölçümlerin kesinliği ve doğruluğu. Sonuçların temsili. Ölçekleme yasaları, doğru ve ters orantı.
  Kinematik ve dinamik
  Vektörler ve vektörler üzerinde işlemler. Kinematik büyüklükler: yer değiştirme, hız ve ivme (ortalama ve anlık, skaler ve vektör). Uzaydaki (yörünge) ve zamandaki (saatlik denklem) hareketlerin tanımı. Düzgün doğrusal, düzgün hızlandırılmış ve düzgün dairesel harekete özellikle dikkat edilen çeşitli hareketler. [Tüm hareketler için: bağlı kinematik büyüklükler arasındaki tanım ve ilişkiler, grafik gösterim]. Frekans ve periyot kavramı.
  Kuvvet
  Kütlesi kavramı. Güç kavramı. Dinamiğin üç kanunu. Kuvvetlerin vektör bileşimi, sonuç. Evrensel çekim kanunu ve yerçekimi ivmesi. Ağırlık konsepti. Diğer kuvvet örnekleri: sürtünme, elastik, elektriksel. Kuvvetlerin vektör bileşimi, sonuç. İş. Kinetik enerji. Korunumlu kuvvetler ve potansiyel enerjiler. Mekanik enerjinin korunumu ilkesi. Momentum kavramı.
  Akışkanlar mekaniği
  Maddenin toplanma durumları. Sıvılar. Yoğunluk. Basınç ve ölçü birimleri (yalnızca SI sisteminde değil). Stvino’nun yasası. Pascal ilkesi. Hidrostatik itme (Arşimed prensibi). Akış, akış hızı. Hareketli akışkanlarda enerjinin korunumu.
  Termoloji, gazın kinetik teorisi, termodinamik
  Sıcaklık, termal denge (sıfır prensibi). Termometrik teraziler. Gazlar ve mükemmel gazlar. Mol, Avogadro sayısı, atom kütlesi. Tek atomlu gazların iç enerjisi. Sıcaklık. Özgül ısı, ısı kapasitesi. Hal değişimleri ve gizli ısılar. Gazların kinetik teorisi. Hal denklemi kavramı, gaz yasaları ve ideal gaz hal denklemi. Adyabatik dönüşümler, izokorlar, izobarlar, izotermler. Termodinamiğin birinci, ikinci ve üçüncü kanunları. Entropinin tanımı. Devlet işlevleri. Termal Genleşme. Isı yayılma mekanizmaları: iletim, taşınım, radyasyon. Joule etkisi.
  Elektrostatik, elektrik akımları, manyetizma
  Elektrik yükü, indüksiyon. Coulomb yasası. Elektrik alanı kavramı. Doğru akım. Elektrik potansiyeli, elektriksel direnç, direnç, Ohm kanunları. Manyetik olaylar. Manyetik dipol. Manyetik alan kavramı. Sonsuz uzunlukta akım taşıyan bir telin ürettiği manyetik alan. Lorenz kuvveti. Faraday-Lenz yasası ve indüklenen akımlar.
  Dalga olgusu, geometrik optik
  Dalgaların genel özellikleri, dalga boyu. Dalga yayılımı (niteliksel olarak), hız. Dalga türleri. Girişim ve kırınım olayları. Ses dalgaları. Elektromanyetik dalgalar ve ışığın doğası üzerine notlar. Işık spektrumu, dağılım. Yansıma, kırılma. Toplam yansıma. Optik yol. Aynalar. Diyoptri. İnce lensler. Optik odaklama. Görüntüler. Büyütme.

  MANTIK

  Mantık ve dil
  Önermelerin mantığı. Gerekli veya yeterli koşul kavramı. Çeşitli grafik gösterim ve tablo türlerinin yorumlanması. İlköğretim matematik kavramları üzerinde muhakeme.

   

  BİYOLOJİ

  Canlı organizmaların kimyasal bileşimi
  Biyoelementler. Suyun özellikleri. Biyolojik öneme sahip moleküller/makromoleküller. Karbonhidrat monomerlerinin, lipit moleküllerinin, amino asitlerin ve nükleotitlerin yapısı. Makromoleküllerin yapısı ve fonksiyonları: polisakkaritler, nükleik asitler ve proteinler. Enzimlerin özellikleri.
  Biyoçeşitliliğin Unsurları
  Çeşitlilik ve canlıların organizasyon düzeyleri. Yaşayanların alanları ve krallıkları. Bakteriler, Protistler, Mantarlar, Bitkiler, Hayvanlar. Virüs.
  Hücrenin Biyolojisi
  Hücresel organizasyon. Prokaryotik ve ökaryotik hücrelerin morfo-fonksiyonel özellikleri. Ana hücresel bileşenler: hücre zarları, hücre duvarları, sitoplazma, mitokondri, plastidler, ribozomlar, endoplazmik retikulum, Golgi aygıtı, lizozomlar, çekirdek, nükleolus.
  Hücre döngüsü, üreme, kalıtım
  Hücresel üreme: mitoz ve mayoz. Kromozom tamamlayıcısı. Üreme ve Kalıtım. Yaşam döngüsü. Eşeyli ve eşeysiz üreme. Mendel genetiği. Klasik genetik: kromozomal kalıtım teorisi; cinsiyet kromozomları. Moleküler genetik: DNA ve genler; genetik kod ve çevirisi; protein sentezi. Prokaryotların DNA’sı. Ökaryotik kromozom. İnsan genetiği: özelliklerin tek ve çok faktörlü aktarımı; kalıtsal hastalıklar. Mutasyonlar.
  Biyoenerjetiğin Unsurları
  Enerji akışı ve fotosentez, glikoliz, aerobik solunum ve fermantasyonun biyolojik anlamı; ototrofik ve heterotrofik metabolizma.
  Ekolojinin unsurları
  Ekosistemin bileşenleri. Trofik zincirler. Üreticiler; tüketiciler; ayrıştırıcılar. Türler arası etkileşimler: rekabet, karşılıklılık ve parazitlik.
  İnsan anatomisinin temelleri
  İnsan organizmasının anatomisi: kas-iskelet sistemi. Sistemler: Sindirim, solunum, dolaşım, boşaltım, bağışıklık, endokrin, sinir, üreme.
  Fizyolojinin Temelleri
  İnsan organizmasının fizyolojisi: destek ve hareket fonksiyonları, beslenme, solunum, dolaşım, boşaltım; bağışıklık, endokrin ve sinir fonksiyonları, üreme fonksiyonu.

  KİMYA

  Maddenin yapısı. Atomun yapısı. Elementlerin periyodik sistemi
  Atomun yapısı: temel parçacıklar; atom numarası ve kütle numarası, izotoplar, çeşitli elementlerin atomlarının elektronik yapısı.
  Periyodik element sistemi: gruplar ve periyotlar; geçiş elemanları; elementlerin periyodik özellikleri: atom yarıçapı, iyonlaşma potansiyeli, elektronik ilgi; metaller ve metal olmayanlar; Elektronik yapı, periyodik sistemdeki konum ve özellikler arasındaki ilişkiler. Kimyasal bağ: iyonik bağ, kovalent bağ; bağ polaritesi; elektronegatiflik.
  Genel ve inorganik kimyanın temelleri. İnorganik bileşikler
  İnorganik kimyanın temelleri: inorganik bileşiklerin isimlendirilmesi ve temel özellikleri: oksitler, hidroksitler, asitler, tuzlar; Periyodik sistemdeki konumu.
  Kimyasal reaksiyonlar. Oksit indirgemeleri
  Kimyasal reaksiyonlar ve stokiyometri: atomik ve moleküler ağırlık, Avogadro sayısı, mol kavramı, gramdan mol’e dönüşüm ve tam tersi, temel stokiyometrik hesaplamalar, basit reaksiyonların dengelenmesi, çeşitli kimyasal reaksiyon türleri. Yükseltgenme ve indirgeme: yükseltgenme sayısı, yükseltgen ve indirgeyici kavramı.
  Solüsyonlar. Asitler ve Bazlar
  Suyun çözücü özellikleri; çözünürlük; Çözeltilerin konsantrasyonunu ifade etmenin ana yolları. Asitler ve Bazlar: Asit ve Baz Kavramları; sulu çözeltilerin asitliği, nötrlüğü, bazlığı; pH.
  Organik kimya
  Organik kimyanın temelleri: canlıların kimyası; karbon atomları arasındaki bağlar; kaba, yapısal ve rasyonel formüller; izomerizm kavramı; alifatik, alisiklik ve aromatik hidrokarbonlar; fonksiyonel gruplar: alkoller, eterler, aminler, aldehitler, ketonlar, karboksilik asitler, esterler, amidler.

  MATEMATİK

  Sayısal kümeler
  Sayısal kümeler ve özellikleri, temel işlemler, sıralama ve karşılaştırma. Mutlak değer. Asal sayılar, asal çarpanlara ayırma. En büyük ortak bölen ve en küçük ortak kat. Tamsayılar arasında kalanlı bölme. Oranlar, orantılar ve yüzdeler, kuvvetler ve kökler.
  Cebirsel ifadeler
  Temel cebir. Cebirsel ifadeler. Tek terimli ve polinomlarla işlemler, önemli çarpımlar, bir polinomun faktörlere ayrıştırılması. Polinomlar arasındaki bölme ve Ruffini teoremi.
  Denklemler ve eşitsizlikler
  Birinci ve ikinci dereceden veya bunlara atfedilebilen denklemler ve eşitsizlikler. Mutlak değerli, üstel ve logaritmik denklemler ve eşitsizlikler. Doğrusal veya ikinci dereceden denklem sistemleri.
  Trigonometri
  Derece ve radyan cinsinden ölçümler. Temel gonyometrik fonksiyonlar: sinüs, kosinüs, tanjant, bir açının kotanjantı. Temel trigonometrik ilişkiler.
  Fonksiyonlar
  Fonksiyon tanımı. Bir öğenin etki alanı, görüntüsü ve karşı görüntüsü. Fonksiyonların temel özellikleri: monotonluk, sınırlılık, periyodiklik. Fonksiyonların bileşimi. Tersinir fonksiyonlar ve ters fonksiyon. Temel fonksiyonların nitel grafikleri: kuvvet fonksiyonları, birinci ve ikinci derece polinomlar, kök, mutlak değer, üstel ve logaritma, 1/x fonksiyonu, trigonometrik fonksiyonlar.
  Düzlem geometrisi
  Ana düzlem şekilleri ve bunların temel özellikleri. Pisagor teoremi. Benzer üçgenlerin özellikleri. Üçgen uyum kriterleri. Ana düz şekillerin çevresi ve alanı (üçgenler, dörtgenler, normal çokgenler ve daireler). Düzlemdeki doğrular arasındaki geliş, paralellik ve diklik.
  Katı geometri
  Doğrular ve düzlemler. Ana katı figürlerin özellikleri (paralel borular, prizmalar, piramitler, silindirler, koniler ve küreler).
  Analitik geometri
  Düzlemde kartezyen koordinatlar. İki nokta ile bir doğru parçasının orta noktası arasındaki mesafe. Doğru denklemleri. Eğim katsayısı. Noktası ve eğimi bilinen bir doğrunun denklemi. İki noktası bilinen bir doğrunun denklemi. Paralellik ve diklik koşulları. Olay, paralel ve çakışık doğrular. Kesişen iki doğrunun kesişme noktasını bulma. Ordinat eksenine paralel simetri eksenine sahip parabol: denklem, özellikler, köşe koordinatları. Çevre: denklem, özellikler, merkezin koordinatları ve yarıçapın uzunluğu.
  Kombinatorik, olasılık ve istatistik
  Bir sayının faktöriyeli ve binom katsayısı. Düzenlemeler, kombinasyonlar ve permütasyonlar. Olumlu durumlar ile olası durumlar arasındaki oran olarak olayların olasılığı. Birbirini dışlayan, şartlandırılmış, bağımsız olayların olasılığı. Belirli bir olayın tamamlayıcı olayının olasılığı. Aritmetik ortalama.

  FİZİK

  Ölçümler
  Olguları bilimsel bir yaklaşımla resmileştirme ve ölçme yeteneği. Günlük gerçekliğin fiziksel olaylarını gözlemleme ve bunları öğrenilen bilgilerle ilişkilendirme yeteneği. Doğrudan ve dolaylı ölçümler. Temel ve türetilmiş büyüklükler. Büyüklüklerin fiziksel boyutları. Boyutsuz büyüklükler, açılar, vektörel büyüklükler. Ölçü birimleri, ölçü birimi sistemleri (CGS, Uluslararası). Temel ve türetilmiş birimler arasındaki isimler ve ilişkiler. Büyüklük sırası, katlar ve alt katlar (isimler ve değerler). Ölçü birimleri arasında dönüşüm. Deneysel belirsizlikler, ölçümler arası uyumluluk. Önemli rakamlar. Yaklaştırma ve kesme. Bilimsel gösterim. Aritmetik ortalama. Göreceli ve mutlak hatalar. Deneysel hassasiyet. Ölçümlerin kesinliği ve doğruluğu. Sonuçların temsili. Ölçekleme yasaları, doğru ve ters orantı.
  Kinematik ve dinamik
  Vektörler ve vektörler üzerinde işlemler. Kinematik büyüklükler: yer değiştirme, hız ve ivme (ortalama ve anlık, skaler ve vektör). Uzaydaki (yörünge) ve zamandaki (saatlik denklem) hareketlerin tanımı. Düzgün doğrusal, düzgün hızlandırılmış ve düzgün dairesel harekete özellikle dikkat edilen çeşitli hareketler. [Tüm hareketler için: bağlı kinematik büyüklükler arasındaki tanım ve ilişkiler, grafik gösterim]. Frekans ve periyot kavramı.
  Kuvvet
  Kütlesi kavramı. Güç kavramı. Dinamiğin üç kanunu. Kuvvetlerin vektör bileşimi, sonuç. Evrensel çekim kanunu ve yerçekimi ivmesi. Ağırlık konsepti. Diğer kuvvet örnekleri: sürtünme, elastik, elektriksel. Kuvvetlerin vektör bileşimi, sonuç. İş. Kinetik enerji. Korunumlu kuvvetler ve potansiyel enerjiler. Mekanik enerjinin korunumu ilkesi. Momentum kavramı.
  Akışkanlar mekaniği
  Maddenin toplanma durumları. Sıvılar. Yoğunluk. Basınç ve ölçü birimleri (yalnızca SI sisteminde değil). Stvino’nun yasası. Pascal ilkesi. Hidrostatik itme (Arşimed prensibi). Akış, akış hızı. Hareketli akışkanlarda enerjinin korunumu.
  Termoloji, gazın kinetik teorisi, termodinamik
  Sıcaklık, termal denge (sıfır prensibi). Termometrik teraziler. Gazlar ve mükemmel gazlar. Mol, Avogadro sayısı, atom kütlesi. Tek atomlu gazların iç enerjisi. Sıcaklık. Özgül ısı, ısı kapasitesi. Hal değişimleri ve gizli ısılar. Gazların kinetik teorisi. Hal denklemi kavramı, gaz yasaları ve ideal gaz hal denklemi. Adyabatik dönüşümler, izokorlar, izobarlar, izotermler. Termodinamiğin birinci, ikinci ve üçüncü kanunları. Entropinin tanımı. Devlet işlevleri. Termal Genleşme. Isı yayılma mekanizmaları: iletim, taşınım, radyasyon. Joule etkisi.
  Elektrostatik, elektrik akımları, manyetizma
  Elektrik yükü, indüksiyon. Coulomb yasası. Elektrik alanı kavramı. Doğru akım. Elektrik potansiyeli, elektriksel direnç, direnç, Ohm kanunları. Manyetik olaylar. Manyetik dipol. Manyetik alan kavramı. Sonsuz uzunlukta akım taşıyan bir telin ürettiği manyetik alan. Lorenz kuvveti. Faraday-Lenz yasası ve indüklenen akımlar.
  Dalga olgusu, geometrik optik
  Dalgaların genel özellikleri, dalga boyu. Dalga yayılımı (niteliksel olarak), hız. Dalga türleri. Girişim ve kırınım olayları. Ses dalgaları. Elektromanyetik dalgalar ve ışığın doğası üzerine notlar. Işık spektrumu, dağılım. Yansıma, kırılma. Toplam yansıma. Optik yol. Aynalar. Diyoptri. İnce lensler. Optik odaklama. Görüntüler. Büyütme.

  MANTIK

  Mantık ve dil
  Önermelerin mantığı. Gerekli veya yeterli koşul kavramı. Çeşitli grafik gösterim ve tablo türlerinin yorumlanması. İlköğretim matematik kavramları üzerinde muhakeme.

   

   

  Shopping Basket